LKML Archive on lore.kernel.org
help / color / mirror / Atom feed
From: " Arkadiusz Sokołowski " <arkadiusz.sokolowski@forindustry.pl>
To: <linux-kernel@vger.kernel.org>
Subject: Koszty instalacji fotowoltaicznej
Date: Wed, 1 Jun 2022 07:45:30 GMT	[thread overview]
Message-ID: <20220601064501-0.1.3k.lmgv.0.e6rj2lr7b4@forindustry.pl> (raw)

Dzień dobry,

stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm, na kompleksową obsługę inwestycji w fotowoltaikę.

Specjalizujemy się w zakresie doboru, montażu i serwisie instalacji fotowoltaicznych, dysponujemy najnowocześniejszymi rozwiązania, które zapewnią Państwu oczekiwane rezultaty.

Możemy przygotować dla Państwa wstępną kalkulację i przeanalizować efekty możliwe do osiągnięcia.

Czy są Państwo otwarci na wstępną rozmowę w tym temacie?

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sokołowski

       reply	other threads:[~2022-06-01 7:59 UTC|newest]

Thread overview: 6+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-06-01 7:45 Arkadiusz Sokołowski [this message]
 -- strict thread matches above, loose matches on Subject: below --
2022-04-28 8:10 Arkadiusz Sokołowski 
2022-03-29 7:50 Arkadiusz Sokołowski 
2022-01-04 8:35 Arkadiusz Sokołowski 
2021-12-21 8:37 Arkadiusz Sokołowski 
2021-11-25 8:51 Arkadiusz Sokołowski 

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=20220601064501-0.1.3k.lmgv.0.e6rj2lr7b4@forindustry.pl \
  --to=arkadiusz.sokolowski@forindustry.pl \
  --cc=linux-kernel@vger.kernel.org \
  --subject='Re: Koszty instalacji fotowoltaicznej' \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).