LKML Archive on lore.kernel.org
help / color / mirror / Atom feed
From: "Rafał Bilski" <rafalbilski@interia.pl>
To: Michal Piotrowski <michal.k.k.piotrowski@gmail.com>
Cc: linux-kernel@vger.kernel.org
Subject: Re: EXT3 problem in 2.6.21-rc4
Date: Tue, 20 Mar 2007 21:33:51 +0100	[thread overview]
Message-ID: <4600452F.2080508@interia.pl> (raw)
In-Reply-To: <6bffcb0e0703201240j2071f0c0qb738842f37eb94fa@mail.gmail.com>

> Witam,
Witam 
> On 20/03/07, Rafał Bilski <rafalbilski@interia.pl> wrote:
>> Weird. Just hapened. Still 4GB free on disk (20GB 2,5"). Any ideas 
>> anyone?
>>
>> % ls -l /usr/src/linux
>> ?rwSr-sr-- 28061 3764423985 237198795 3,1G lis 13 1914 /usr/src/linux
>> % ls -l -a /usr/src/linux-2.6.21-rc4
>> ls: nie można przeczytać dowiązania symbolicznego 
>> /usr/src/linux-2.6.21-rc4/.tmp_versions: Błąd wejścia/wyjścia
> 
> Proponuję dodawać przed poleceniem LANG="c", wtedy wszystkie
> komunikaty będą po angielsku.
OK.
> Dysk jest na 100% sprawny?
> 
> badblocks raportuje jakieś błędy? Z tego co ostatnio czytałem
> http://216.239.37.132/papers/disk_failures.pdf
> to S.M.A.R.T. potrafi być zawodny...
> 
> Pozdrawiam,
> Michał
> 
Sprawdzałem przed chwilą na wszelki wypadek. Nic nie znalazł.
Tylko dlaczego fs się wysypał? Kiedy kupiłem tą płytę takie 
błedy były na porządku dziennym. I te spowodowane przez 
Longhaula też. Nigdy nie miałem podobnych problemów z ext3. 
Dysk przechodził z DMA na PIO i dalej wszystko działało bez 
problemu.

No bad blocks reported. In older kernels(~2.6.16) I had 
this error many times, but never filesystem was corruped. Disk 
was switching from DMA to PIO and everything was working later. 
Why this time so big file system damage? Is there some patch 
responsible, or just "bad luck"?

Pozdrawiam
Rafał


----------------------------------------------------------------------
Jestes kierowca? To poczytaj! >>> http://link.interia.pl/f199e


   parent reply	other threads:[~2007-03-20 20:30 UTC|newest]

Thread overview: 3+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2007-03-20 18:57 Rafał Bilski
2007-03-20 19:49 ` Rafał Bilski
   [not found] ` <6bffcb0e0703201240j2071f0c0qb738842f37eb94fa@mail.gmail.com>
2007-03-20 20:33  ` Rafał Bilski [this message]

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=4600452F.2080508@interia.pl \
  --to=rafalbilski@interia.pl \
  --cc=linux-kernel@vger.kernel.org \
  --cc=michal.k.k.piotrowski@gmail.com \
  --subject='Re: EXT3 problem in 2.6.21-rc4' \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).